TTP 3rd grade – Burks


TTP 3rd -Cardinal


TTP 4th grade – Jackson


TTP 4th grade Gold


TTP 5th Grade – J. Wade


TTP 5th Bivens


TTP 6th Alexander


TTP 6th grade – DeLaughter


TTP 7th Heath

TTP 9th grade – Bonner

TTP 9th – Sissom